eABI - program dla ABI system wspomagający pracę Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Wstęp

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. (Art. 36 ust. 2)
Na dokumentację składa się polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zawartość polityki bezpieczeństwa określona jest w rozporządzeniu MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
§ 4 Polityka bezpieczeństwa zawiera:
wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (art. 39 ust. 1).
Ewidencja powinna zawierać:
imię i nazwisko osoby upoważnionej;
datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Program dla ABI - eABI to narzędzie umożliwiające prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją eABI.
Copyright Danet